به اطلاع دانشجویان دروس مدیریت مالی۱ و مدیریت مالی ۲ استاد عزیزی می رساند؛ به منظور مساعدت به دانشجویان محترم امتحان حضوری دروس فوق روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ ساعت ۹ صبح با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد. ضمنا برای دانشجویان محترمی که در آزمون حضوری شرکت ننمایند نمره قبلی لحاظ می گردد.