به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند، امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۹۹ در سامانه LMS  برگزار می گردد.