امتحان پایان ترم تربیت بدنی۱  به فردا مورخ ۹۹/۱۱/۱۵  ساعت ۱۷ و امتحان پایان ترم ورزش ۱نیز به فردا مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ ساعت۱۸موکول گردید.