دانشجویان محترمی که ۲ امتحان در یک ساعت دارند ، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با امور آموزشی تماس حاصل فرمایند.