قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم پایان نیمسال اول برای ورودیهای قبل از ۹۹ روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ می باشد.