تاریخ کلاسهای جبرانی درس فیزیولوژی اعصاب و غدد رشته روانشناسی استاد محترم سرکارخانم دکتر یزدانیان به شرح زیر می باشد:
۶ آذر ساعت ۱۶/۳۰_۱۵
۹ آذر ساعت ۱۸/۳۰_۱۷
۱۱ آذر ساعت ۱۶/۳۰_۱۵
۱۳ آذر ساعت ۱۶/۳۰_۱۵