کلاس جبرانی درس آمار استنباطی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با استاد محترم آقای دکتر مهرام دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۷ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.