کلاسهای جبرانی درس حسابداری صنعتی۱ جناب آقای سلیمانی به شرح زیر برگزار می گردد:۹۹/۹/۱۹، ۹۹/۹/۲۶ ، ۹۹/۱۰/۳ ساعت ۱۰/۱۵-۸