به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه می رساند، جهت بهره مندی از وام شهریه خواهشمنداست پس از ثبت نام اولیه در پرتال داانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bp.swf.ir فرم فوق را تکمیل و به امور وام موسسه سرکارخانم جولائی تحویل و یا به پست الکترونیکی موسسه به نشانی hekmatrazavi@hri.ac.ir ارسال فرمائید.شایان ذکراست متقاضیانی که فرم مربوطه را تکمیل ننمایند ثبت نام اولیه آنان در سیستم تائید نخواهد شد.متقاضیان محترم فقط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۵ آذر ماه جهت انجام فرآیندثبت نام و تحویل کلیه مدارک فرصت دارند.

فرم وام