کلاس توسعه اقتصادی روزهای سه شنبه ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.