کلاس جبرانی آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان با استاد محترم سرکارخانم قاضی زاده ساعت ۱۰-۸ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۸/۴ برگزار می گردد. شایان ذکر است غیبت بیش از ۳ جلسه حذف درس را درپی خواهد داشت.