دانشجویان محترم ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مقطع کارشناسی و دانشجویان محترم ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و ۹۸-۹۷ مقطع کارشناسی ارشد جهت تمدید سنوات تحصیلی با امور آموزشی موسسه تماس حاصل فرمایند.