لینک ورود به سامانه     https://hri.onac.ir

بخش ۰۱- ورود به سیستم و انتخاب کلاس

https://aparat.com/v/k8xOj

بخش۰۳- تنظیمات صفحه

https://aparat.com/v/CXfAb

بخش۰۵-دریافت فایل و ارائه در کلاس و خروج از کلاس

https://aparat.com/v/Tshgm

بخش۰۴-چت کردن

https://aparat.com/v/d8ItF