به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند ساعت کاری موسسه روزهای پنجشنبه ۷/۳۰ تا ۱۳ می باشد.