به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند ساعت کاری موسسه روزهای پنجشنبه ۸ تا ۱۲/۳۰ می باشد.