کلاس رفع اشکال درس مبانی ریسک و مدیریت بیمه جناب آقای رئوف اصلی شنبه ۹۹/۳/۲۴ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.