ضمن عرض تبریک عیدسعیدفطر؛ به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، با توجه به نامه رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم مبنی بر تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیتهای آموزش غیرحضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، ازدانشجویان محترم تقاضا می شود پرسشنامه تدوین شده به نشانی زیر را حداکثر تا چهارشنبه مورخ ۹۹/۳/۷ تکمیل و ارسال فرمائید.
https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63