به اطلاع دانشجویان  محترم می رساند؛ تاریخ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ، ۷ تیر ماه تا ۹ مرداد ماه می باشد.