به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، کتاب های امانت گرفته شده از کتابخانه موسسه تا تاریخ ۹۹/۲/۱۵ تمدید گردید.