کلاسهای جبرانی درس روانشناسی شناختی خانم دکتر حسین زاده ملکی ۹۹/۱/۱۶ ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.