کلاس سرکارخانم دکتر شوریده دل فردا یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱ ساعت ۱۲برگزار می گردد.