کلاس حسابداری صنعتی جناب آقای سلیمانی صرفا یک جلسه ، چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ به دوشنبه ۹۸/۹/۱۱ ساعت ۱۴-۱۲ منتقل گردید.