بااعلام واعلان انزجارازفتنه گران واغتششاش گران وایادی وابسته به شیطان بزرگ فرداجمعه باحضورپرشوروکوبنده بهمراه دانشجویان واساتیدوکارکنان درراهپیمایی دفاع ازامنیت ومیثاق باولایت شرکت می نماییم.
موعد دیدار جمعه مورخ ۹۸/۹/۱ ساعت ۱۰ صبح میدان شهدا