پیرو پیگیری های انجام شده به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام می رساند؛ مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا ۹۸/۹/۲۵ تمدید گردید.