کلاس فوق العاده درس ریاضیات پایه رشته مددکاری حناب آقای دکتر عرفانی پنجشنبه مورخ ۹۸/۸/۳۰ ساعت ۱۴/۳۰ برگزار می گردد.