قابل توجه دانشجویان رشته مددکاری. جهت دریافت معرفی نامه کارورزی به آموزش موسسه مراجعه نمایند