کلاس مکاتبات تجاری استاد صفری فقط پنجشنبه این هفته  به جای ساعت ۱۱ ساعت ۱۲ شروع می شود.