اساتید و دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به محل دائمی نمایشگاه بین المللی وخرید بن کتاب از تخفیفات چند درصدی برخوردار شوند.