کلاس اخلاق و تربیت اسلامی سرکارخانم همتی به روز شنبه ۱۲-۱۰ منتقل گردید.