براساس نامه سازمان سنجش، به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های سال ۱۳۹۹ به شرح فوق می باشد.