به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند؛ نظر به اینکه مبلغ وام دانشجویی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ لذا خواهشمنداست جهت سپردن ضمانت بابت مابه التفاوت مبلغ وام به شعبه قبلی که تشکیل پرونده داده اند، مراجعه نمایند. بدیهی است درغیر این  صورت مبالغ قبلی به ایشان تعلق می گیرد.