عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد. ۲۳ مهر ماه روز عصای سفید بر تمامی روشن دلان عزیز ایران اسلامی مبارک باد.