کلاس اقتصاد و توسعه و اقتصاد سنجی با استاد محترم سرکارخانم تعالی طبق برنامه برگزار می گردد.