کلاس معارف اسلامی سرکارخانم دوستی از چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ به یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ منتقل گردید.