کلاس دانش خانواده خواهران از روز شنبه ساعت ۱۰ به ساعت ۸ منتقل گردید.