کلاس متون اسلامی خواهران از روز دوشنبه ساعت ۸ به ساعت ۱۰ منتقل گردید.