به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی می رساند؛ ثبت نام تا پنجشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۸ تمدید شد.