یوم‏ اللّه هفده شهریور، از نمادهای مقاومت، شجاعت و ایستادگی ایرانیان در حکومت پهلوی است. روزی که به تعبیر رهبرکبیر انقلاب، روز خداست. از سوی دیگر، جمعه سیاه، گزارشگر جنایت‏های شاهنشاهی و اعمال ضداسلامی و غیرانسانی رژیم پهلوی است که با عنوان آزادی و استقلال کشور، در مسیر حذف دین از جامعه دینی می‏ کوشید. هفده شهریور روز جوشش شعور و آگاهی انسانهای آزاده که به ندای مقتدای خود لبیک گفتند. به فرموده امام شهیدان، یاد این روز و شهیدان گلگون کفنش را گرامی میداریم.