به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ فعال شدن پرتال دانشجویی برای انتخاب واحد منوط به پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق پرتال می باشد. لازم به ذکر است مبلغ علی الحساب پرداخت شهریه در مقطع کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و در مقطع کارشناسی ارشد ۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.