از کلیه دانش آموختگان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی تقاضا می شود جهت ثبت در سامانه پیمایش دانش آموختگان و دریافت مشاوره و کمک علمی اطلاعات خود را قالب فایل اکسل پیوست ثبت به ایمیل موسسه به نشانی hekmatrazavi@hri.ac.ir ارسال فرمایند.

فایل_خام_آدرس