قابل توجه دانشجویان محترم، پس از ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، در ساعات اداری جهت تحویل به امور آموزش مراجعه فرمائید.