دانشجویان محترمی که در سال تحصیلی جاری و حداکثر تا ۱۳۹۸/۴/۳۱ فارغ التحصیل می گردند و حائز رتبه اول می باشند و در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب رشته شده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ جهت تحویل فرم به امور آموزش موسسه مراجعه فرمایند.