دانشجویان محترمی که از تاریخ ۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۴/۳۱ فارغ التحصیل گردیده اند و حائز رتبه اول می باشند و در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب رشته شده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ جهت تحویل فرم به امور آموزش موسسه مراجعه فرمایند.