به اطلاع دانشجویان محترم می رساند طبخ غذا در سلف موسسه تا تاریخ ۹۸/۴/۱۲ انجام می  شود و پس از این تاریخ سلف تعطیل خواهد بود.