به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند؛ از مورخ شنبه ۹۸/۳/۱۸ لعایت ۹۸/۳/۲۲ ساعت کاری موسسه ۱۳/۳۰-۷/۳۰ و پنجشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۳ ساعت ۱۲-۷/۳۰می باشد.