به اطلاع دانشجویان محترم می رساند براساس بخشنامه ۱۳۰/۲۹۷۶ مورخ ۹۸/۳/۸ در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد نسبت به طراحی ساز وکار کمک مالی از دانشجویان مذکور اقدام نماید. لذا خواهشمنداست دانشجویان مشمول طرح پس از گرفتن تائیدیه از ستاد مدیریت بحران استان جهت ثبت اطلاعات خود حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۰ به اتاق کامپیوتر مراجعه نمایند.