به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کارگاه گزارشات فصلی حسابداری و مالیات برارزش افزوده می رساند این کارگاه فردا پنجشنبه مورخ ۹۸/۳/۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در اتاق کامپیوتر برگزار می گردد.