به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کانال تلگرامی با مشخصات فوق متعلق به این موسسه نمی باشد و موسسه آموزش عالی حکمت رضوی از طریق قانونی به جهت سوء استفاده از نام موسسه در حال انجام امور قانونی و شکایت از پدید آورنده کانال می باشد .از دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت اطلاع رسانی مطلوب به کانال تلگرامی موسسه با لینک t.me/hekmatrazaviuni مراجعه نمایند.