کلاس مدیریت عملیات خدمات جناب آقای دکتر مرادی قسمت کارگاهی فردا پنجشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۹ در سازمان کتابخانه ها و موزه ها و اسناد آستان قدس واقع در بست شیخ طوسی حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. ساعت شروع کارگاه ساعت ۷/۳۰ صبح می باشد.