قابل توجه دانشجویان محترم ؛ ساعت کاری بخش اداری موسسه در ماه مبارک رمضان ۷/۳۰ تا ۱۳/۳۰ می باشد.