کلاس جبرانی درس متون اسلامی سرکارخانم همتی پنجشنبه ۹۸/۲/۱۲ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.