به استحضار کلیه اساتید و دانشجویان می رساند، فروش کرایه نسخه های دیجیتال (الکترونیک) و کاغذی، کتابهای چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس https://booket.ir راه اندازی شده است.فهرست کتابهای چاپ شده به آدرس   printpub.uk.ac.irنیز قابل مشاهده می باشد.

اساتید و دانشجویان علاقمند می توانند با مراجعه به آدرس های فوق از امکانات این سایت بهره مند گردند.